(متدها) و اطلاعاتی که در آن ذخیره شده

(متدها) و اطلاعاتی که در آن ذخیره شده